DUNG MÔI JOTON® JOTHINNER 402

DUNG MÔI JOTON® JOTHINNER 402 là chất pha loãng dùng để pha sơn JONA® HAM

  • Bề mặt vật liệu: Bê tông
  • Các ứng dụng tiêu biểu: Chất pha loãng dùng để pha sơn JONA® HAM