DUNG MÔI JOTON® JOTHINNER 407

DUNG MÔI JOTON® JOTHINNER 407 là chất pha loãng cho sơn gỗ

  • Bề mặt vật liệu: Gỗ
  • Các ứng dụng tiêu biểu: Chất pha loãng cho sơn gỗ